la – l’a – l’as – là

ces – ses

ou – où

Leur – leurs

tout-toute-tous-toutes